top of page

คลินิกผ่าตัดลดน้ำหนัก (ศัลยกรรมทั่วไป)

 

สถานที่ตรวจ : คลินิกศัลยกรรมทั่วไป อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 7

เปิดให้บริการ : ทุกวันพุธ เวลา 10.00-12.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เปิดรับบัตรนัด 9.00 น.)

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-763-3312

Facebook :       ชมรมผู้ป่วยผ่าตัดลดน้ำหนักโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

 

รายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ

1.  พล.ต. นพ.สุทธจิต  ลีนานนท์

2.  พ.ท.หญิง พญ.สิรกานต์  เตชะวณิช

3.  พญ.นันทพร       เติมพรเลิศ

4.  ร.อ. นพ. ภควัต  ตั้งจาตุรนต์รัศมี

5.  พญ.มรกต  สุวรรณการ

6.  พญ.ชมพูนุช  มานะธรรมสมบัติ

 

นักกำหนดอาหาร

1.  นายสมิทธิ  โชติศรีลือชา

2.  นางสาวญาณิศา  พุ่มสุทัศน์

 

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  1. ขึ้นสิทธิรักษาพยาบาลที่เวชระเบียน

  2. วางบัตรนัดที่จุดรับบัตรนัด

  3. นั่งพักอย่างน้อย 15 นาที วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง

  4. รอเจ้าหน้าที่พยาบาลเรียกเมื่อถึงคิวเพื่อซักประวัติ วัดมวลร่างกาย และทำแฟ้มประวัติ

  5. รอเจ้าหน้าที่เรียกพบนักกำหนดอาหาร เพื่อซักประวัติบริโภคอาหารและรับคำแนะนำ

  6. รอเรียกพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา

  7. ยื่นแฟ้มตรวจให้เจ้าหน้าที่ รับใบรับยา ใบเจาะเลือด เพื่อทำนัดหมายตรวจครั้งต่อไป

  8. ชำระค่าบริการ รับยา ปิดสิทธิรักษา

BARIATRIC SURGERY

  • Grey Facebook Icon
bottom of page