PERSONAL

พ.ท.หญิง พญ. สิรกานต์  เตชะวณิช
หัวหน้าหน่วยโภชนศาสตร์คลินิก

พ.อ.นพ.อุปถัมภ์ ศุภสินธุ์

อาจารย์แพทย์และที่ปรึกษา

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก

พ.ต.นพ.ภควัต  ตั้งจาตุรนต์รัศมี
อาจารย์แพทย์

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก

พญ. นันทพร  เติมพรเลิศ
อาจารย์แพทย์

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก

พ.ต.หญิง ประภาพร พงษ์ปิยะรัตน์
หัวหน้าพยาบาล

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก

นายสมิทธิ  โชติศรีลือชา
นักกำหนดอาหาร

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก

นางสาวญาณิศา  พุ่มสุทัศน์
นักกำหนดอาหาร

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก

นางสาวนาเดีย กิจเจริญธร
นักกำหนดอาหาร

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก

นางสาวปทิตตา ส่งศิริ
นักกำหนดอาหาร

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิกและผู้สูงอายุ

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Tel: 02-763-3312
mobile: 080-955-9823

ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400