ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิก

คลินิกโภชนบำบัด

สถานที่ตรวจ : อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ (ตึก S&P) ชั้น 3 ห้อง 300

เปิดให้บริการ : ทุกวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา 8.00-12.00 น.

ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์  (เปิดรับบัตรนัด วันจันทร์ 7.30 - 10.30 น. และ วันพุธ 7.30 – 8.30 น.)

โทรศัพท์ติดต่อ : 02-763-3312 , 080-955-9823

รายชื่อแพทย์ที่ออกตรวจ

1.  พ.ท.หญิง พญ.สิรกานต์  เตชะวณิช

2.  พญ.นันทพร       เติมพรเลิศ

3.  ร.อ.นพ. ภควัต  ตั้งจาตุรนต์รัศมี

4.  พญ.มรกต  สุวรรณการ

5.  พญ.ชมพูนุช  มานะธรรมสมบัติ

 

นักกำหนดอาหาร

1.  นางสาวนัธิดา  บุญกาญจน์

2.  นายสมิทธิ  โชติศรีลือชา

3.  นางสาวญาณิศา  พุ่มสุทัศน์

 

พยาบาลโภชนบำบัด

1.  พ.ต.หญิง ประภาพร  พงษ์ปิยะรัตน์

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  1. ขึ้นสิทธิรักษาที่เวชระเบียน

  2. วางบัตรนัดที่จุดรับบัตรนัด

  3. นั่งพักอย่างน้อย 15 นาที วัดความดัน ชั่งน้ำหนัก และวัดส่วนสูง

  4. รอเจ้าหน้าที่พยาบาลเรียกเมื่อถึงคิวเพื่อซักประวัติ วัดมวลร่างกาย และทำแฟ้มประวัติ

  5. รอเจ้าหน้าที่เรียกพบนักกำหนดอาหาร เพื่อซักประวัติบริโภคอาหารและรับคำแนะนำ

  6. รอเรียกพบเเพทย์เพื่อตรวจรักษา

  7. ยื่นแฟ้มตรวจให้เจ้าหน้าที่ รับใบรับยา ใบเจาะเลือด เพื่อทำนัดหมายตรวจครั้งต่อไป

  8. ชำระค่าบริการ รับยา ปิดสิทธิรักษา

 

** คำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเข้ารับบริการ

- กรณีไม่มีเจาะเลือด หรือ มีผลตรวจเลือดล่วงหน้าแล้ว รอพบแพทย์เมื่อถึงคิว

- กรณีผลเลือดยังไม่ออก ต้องรอผลเลือดออกครบก่อน จึงจะได้เข้าตรวจ

- กรณีผู้ป่วยมาวางบัตรนัดเกินกว่าเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการตรวจในวันดังกล่าว และต้องทำนัดตรวจใหม่ในครั้งต่อไป

- กรณีผู้ป่วยไม่มีบัตรนัด/มาไม่ตรงนัด/เลื่อนนัด/มาตรวจเองครั้งแรก เจ้าหน้าที่จะเริ่มเรียกคิว หลังจากเรียกผู้ป่วยที่มีนัดเดิมครบแล้ว

- หากต้องการเลื่อนนัด โปรดโทรศัพท์ติดต่อล่วงหน้าอย่างน้อย 1 สัปดาห์

CLINICAL NUTRITION

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Tel: 02-763-3312
mobile: 080-955-9823

ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400