FELLOWSHIP
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1

พญ.ชมพูนุช  มานะธรรมสมบัติ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก ชั้นปีที่ 1

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 2

พญ.มรกต  สุวรรณการ

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก ชั้นปีที่ 2

MEMBER
หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Tel: 02-763-3312
mobile: 080-955-9823

ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400