top of page

News and Activity

Image by Thomas Kolnowski

รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
          1. เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม หรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ หรือสาขาศัลยศาสตร์ หรือเวชบำบัดวิกฤตของแพทยสภา
          2.  มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์แพทยสภาในการเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง


เกณฑ์การคัดเลือก
1. พิจารณารับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก ตามจานวนที่หลักสูตรกาหนด (ตามโควตาของแพทยสภา)
2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วนตามระเบียบของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดาและ ทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย แพทยสภา และราชวิทยาลัยอายุรแพทย์
3. พิจารณารับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดที่มีต้นสังกัดมากกว่าแพทย์ประจาบ้านต่อยอดต้นสังกัดอิสระ
4. การตัดสินแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก พิจารณาจากคะแนนรวม
ด้านต่างๆ

นโยบายการคัดเลือก
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการพัฒนาคุณภาพสถาบันการฝึกอบรม หน่วยโภชนศาสตร์คลินิกจึงเปิดรับแพทย์ประจาบ้านต่อยอดทุกเพศ ทุกวัฒนธรรม และทุกศาสนา ทั้งนี้ภายใต้การเรียนการสอนของโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า สถาบันมีความพร้อมในการรับผู้เข้าฝึกอบรมที่มีความหลากหลายและสามารถสร้างการเรียนรู้การปฏิสัมพันธ์อย่างเหมาะสมภายใต้ความหลากหลายดังกล่าว
อีกทั้งหน่วยโภชนศาสตร์คลินิก ไม่มีนโยบายกีดกันผู้เข้ารับฝึกอบรมที่มีความพิการซึ่งต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ เว้นแต่คณะกรรมการสอบคัดเลือกแพทย์ประจาบ้านต่อยอดอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก พิจารณาแล้วเห็นว่าความพิการนั้นเป็นอุปสรรคต่อการฝึกอบรม การปฏิบัติหน้าที่ และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ป่วย

bottom of page