top of page

VISION

วิสัยทัศน์

          เป็นทีมสหสาขาวิชาชีพโภชนศาสตร์คลินิกต้นแบบที่ให้การบริบาลรักษาอย่างมีระดับชั้นแนวหน้าของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสถาบันการฝึกอบรมที่ผลิตแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิกที่มีศักยภาพและจริยธรรมออกสู่สังคม สร้างสรรค์งานวิจัยที่เป็นประโยชน์และสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกแก่ประเทศชาติ

   ค่านิยมหลัก มีอักษรย่อว่า PMK-NUTRITION ซึ่งมีความหมาย ดังนี้

          P        =        Professional

          M       =        Mastery

          K        =        Knowledge

          N        =        New Frontier

          U        =        Unity

          T        =        Teamwork

          R        =        Responsibility

          I         =        Integration
          T        =        Treatment
          I         =        Innovation

          O       =        Optimistic

          N       =        Notability

MISSION

พันธกิจ

     1. ให้การบริบาลรักษาด้านโภชนศาสตร์คลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิชาการและจรรยาบรรณวิชาชีพ

     2. มุ่งเป็นสถาบันการฝึกอบรมและปฏิบัติงานโภชนศาสตร์คลินิก เพื่อผลิตแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนศาสตร์คลินิกอย่างมีศักยภาพทั้งด้านความรู้วิชาการและจริยธรรม

     3. ส่งเสริม พัฒนา และสร้างความร่วมมือในการบริบาลด้วยทีมสหสาขาวิชาชีพ เพื่อยกระดับการบริการ การรักษา และการดูแลสุขภาพของประชาชนแบบองค์รวม

     4. สร้างสรรค์ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล เพื่อพัฒนาและประยุกต์งานเวชบริการให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและสังคมสูงสุด

 

พันธกิจของการฝึกอบรม

          โภชนบำบัดมีความสำคัญในการรักษาผู้ป่วยที่อยู่ในโรงพยาบาล มีผลดีต่อการรักษาทำให้ผู้ป่วยหายหรือทุเลาจากโรค สามารถกลับไปทำงานหรือเกิดประโยชน์ต่อสังคมได้เร็ว ปัจจุบันความรู้ทางด้านโภชนศาสตร์คลินิก ประกอบไปด้วย ความรู้เกี่ยวกับสารอาหารต่าง ๆ ซึ่งต้องให้เหมาะสมกับพยาธิสภาพของโรค การดำเนินโรค วิธีการรักษาโรคแต่ละชนิดของโรคที่กำลังเป็นอยู่และตามภาวะอายุของผู้ป่วยด้วย นอกจากความรู้และทักษะด้านอายุรศาสตร์แล้ว อายุรแพทย์ต้องมีความรู้ ความเป็นมืออาชีพ ทักษะการสื่อสาร การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ และสอดคล้องกับระบบสุขภาพของประเทศ รวมทั้งคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ตลอดจนต้องเป็นผู้ที่รู้ข้อจำกัดของตนเอง และมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง พร้อมปรับตัวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศไทย

          หลักสูตรฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้กำหนดพันธกิจให้สอดคล้องกับพันธกิจของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า และสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำและทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย ดังนี้

          1. ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนศาสตร์คลินิก ซึ่งมีความรู้ความสามารถ ทักษะ เจตคติ ในการดูแลรักษาผู้ป่วย ทั้งข้าราชการทหารและครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป

          2. สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

          3. สร้างผลงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเวชบริการ ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ป่วยและสังคม

          4. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความเป็นมืออาชีพ สามารถสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ ทำงานเป็นทีม ปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ตลอดจนมีความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ร่วมงาน และองค์กร มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบองค์รวม

          5. สนับสนุนให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความปลอดภัย

          6. ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

bottom of page