"Let food be the medicine and medicine be the food"

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรม
แพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก

 

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบอรมหลักศูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาโภชนศาสตร์คลินิก ประจำปีการศึกษา 2564  ​ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ติดต่อเลื่อนนัด โภชนบำบัดคลินิก
 

สำหรับผู้ป่วยคลินิกโภชนบำบัด

สามารถแสกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูล

สำหรับติดต่อเลื่อนนัด

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปภายใน 1 สัปดาห์ เพื่อยืนยันวันนัด

 

**กรุณาแจ้งเลื่อนนัดล่วงหน้า 1-2 สัปดาห์ก่อนถึงวันนัด ขอบคุณค่ะ

หน่วยโภชนศาสตร์คลินิก
กองอายุรกรรม โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

Tel: 02-763-3312
mobile: 080-955-9823

ชั้น 3 อาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาทางชีววิทยาศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เลขที่ 315 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400